آخرین مهلت ارسال مقالات

31 تیر 10 مرداد

 اعلام نتایج داوری مقالات

31 تیر  12مرداد

آخرین مهلت ثبت نام

15 مرداد

تاریخ برگزاری

8 و 9 شهریور


 
آدرس دبیرخانه کنفرانس:
مازندران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی صنایع

کد پستی: 
71167- 47148

شماره های تماس: 
                         011-3550-1167
                         011-3550-1383
                         0911-893-5872
آدرس ایمیل کنفرانس:
isobm2017@gmail.com
آدرس کانال تلگرامی:
     ISOBM2017@
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کمیته اسکان کنفرانس بهینه سازی سیستم ها

شرکت کنندگان در کنفرانس بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار برای اسکان در زمان برگزاری کنفرانس در شهر بابل و یا بابلسر، می توانند با کمیته اسکان کنفرانس و از طریق
شماره زیر با آقای مهندس کاظمی هماهنگی نمایند.
09119195400

 

بازگشت1396/05/15